สสจ.อต. จะทำการปิดระบบตัดยอดงบประมาณเพื่อคืนเงินงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 63 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป หากมีความประสงค์ตัดยอดงบประมาณระว่างนี้ สามารถขอตัดยอดได้ที่ ก.ยุทธ

สรุปรายงานการตัดยอดปี 2563

(A)
รหัสประเภทงบ
(B)
ชื่องบประมาณ
(C)
ยอดเงินโอน
(D)
จัดสรร
(E)
ยังไม่จัดสรร
(C-D)
(F)
ยอดเงินในโครงการ
(G)
ตัดยอด
(H)
ร้อยละตัดยอด
(G/C)*100
(I)
การเงินตรวจสอบ
(J)
เบิกจ่าย GF
(K)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(J/C)*100
11110 งบดำเนินงาน
62,144,483.50
62,144,483.50
0.00
62,144,483.50
62,066,843.49
99.88
62,066,843.49
62,066,843.49
99.88
11320 งบลงทุน
12,167,600.00
11,085,591.61
1,082,008.39
11,085,591.61
11,085,591.61
91.11
10,504,191.61
10,504,191.61
86.33
11321 งบลงทุนปี 61(กันไว้)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11322 งบกลาง 61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11323 งบกลาง อสม. COVID-19
536,900.00
536,900.00
0.00
536,900.00
536,900.00
100.00
536,900.00
536,900.00
100.00
11410 งบอุดหนุน
168,500.00
168,500.00
0.00
168,500.00
168,500.00
100.00
168,500.00
168,500.00
100.00
11510 งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11610 งบรายจ่ายอื่น ๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11620 งบพัฒนาจังหวัด
4,418,000.00
4,418,000.00
0.00
4,047,400.00
2,985,876.50
67.58
17,400.00
0.00
0.00
11630 งบเงินอุดหนุน กองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
249,210.00
249,210.00
0.00
249,210.00
249,210.00
100.00
0.00
0.00
0.00
11710 เงินนอกงบประมาณ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11711 เงินนอกงบประมาณ(กรมอนามัย)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11712 เงินนอกงบประมาณ(กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย)
571,250.00
571,250.00
0.00
571,250.00
458,318.71
80.23
0.00
0.00
0.00
11713 งบสนับสนุนการปฏิบัติการตามผลงาน (On top) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
51,800.00
51,800.00
0.00
51,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11714 งบดำเนินการ ม.44
553,350.00
553,350.00
0.00
553,350.00
496,150.00
89.66
0.00
0.00
0.00
11720 งบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11810 งบกลาง COVID-19
5,352,040.00
5,352,040.00
0.00
5,352,040.00
5,345,062.45
99.87
5,345,062.45
5,345,062.45
99.87
11811 งบกลาง 100 ปี สาธารณสุขไทย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11812 งบประมาณ สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11813 งบประมาณ สสส.(สำนักงานโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ฯ)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11914 งบเงินบำรุง (ประมาณการ)
10,476,680.00
10,476,680.00
0.00
10,218,870.00
8,241,949.80
78.67
2,700.00
0.00
0.00
11915 งบแรงงานต่างด้าว
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11924 เงินอื่น ๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12000 เงินโอนขายบิลข้ามกรม
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม
96,689,813.50
95,607,805.11
1,082,008.39
94,979,395.11
91,634,402.56
94.77
78,641,597.55
78,621,497.55
81.31