สรุปรายงานการตัดยอดปี 2564

(A)
รหัสประเภทงบ
(B)
ชื่องบประมาณ
(C)
ยอดเงินโอน
(D)
จัดสรร
(E)
ยังไม่จัดสรร
(C-D)
(F)
ยอดเงินในโครงการ
ยอดเงิน (PO)
(G)
ตัดยอด
(H)
ร้อยละตัดยอด
(G/C)*100
(I)
การเงินตรวจสอบ
(J)
เบิกจ่าย GF
(K)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(J/C)*100
11110 งบดำเนินงาน
76,386,581.85
76,384,687.84
1,894.01
76,384,687.84
0.00
76,363,938.91
99.97
76,340,688.91
76,340,688.91
99.94
11320 งบลงทุน
55,095,968.00
55,095,968.00
0.00
55,095,968.00
41,691,868.00
41,418,970.47
75.18
40,007,828.55
40,007,828.55
72.61
11321 งบลงทุน (ห้วยน้ำรี)
300,000.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
100.00
300,000.00
300,000.00
100.00
11322 งบลงทุน (เงินกู้โควิด) รพช.จัดหาเอง ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
34,298,500.00
34,298,500.00
0.00
34,298,500.00
0.00
33,370,446.37
97.29
33,370,446.37
33,370,446.37
97.29
11323 งบลงทุน (เงินกู้โควิด) สสจ.บริหารจัดการ ครุภัณฑ์
24,198,000.00
24,198,000.00
0.00
24,198,000.00
0.00
24,086,250.00
99.54
24,086,250.00
24,086,250.00
99.54
11410 งบอุดหนุน
80,000.00
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
80,000.00
100.00
80,000.00
80,000.00
100.00
11510 งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11520 งบกลาง COVID-19
86,637,296.00
86,637,296.00
0.00
86,637,296.00
0.00
65,056,971.00
75.09
64,911,255.00
64,911,255.00
74.92
11521 งบกลาง COVID-19 ครุภัณฑ์
152,000.00
152,000.00
0.00
152,000.00
0.00
152,000.00
100.00
152,000.00
152,000.00
100.00
11530 งบกลาง COVID วัคซีน (งบเบิกแทนกันกรมควบคุมโรค)
200,000.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
199,861.20
99.93
199,861.20
199,861.20
99.93
11540 งบกลาง COVID (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
1,125,285.00
1,125,285.00
0.00
1,125,285.00
0.00
1,018,810.08
90.54
1,018,810.08
1,018,810.08
90.54
11610 งบรายจ่ายอื่น ๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11620 งบพัฒนาจังหวัด
631,400.00
631,400.00
0.00
631,400.00
0.00
372,760.05
59.04
250,060.05
250,060.05
39.60
11710 งบเงินบำรุง(ประมาณการ)
11,179,640.00
11,179,640.00
0.00
11,167,347.94
0.00
6,554,417.96
58.63
2,024,037.78
1,930,127.78
17.26
11810 งบดำเนินการ ม.44
650,740.00
650,740.00
0.00
644,900.00
0.00
231,788.43
35.62
91,032.26
91,032.26
13.99
11910 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
502,000.00
502,000.00
0.00
502,000.00
0.00
252,287.09
50.26
67,400.00
67,400.00
13.43
11920 งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
130,000.00
130,000.00
0.00
130,000.00
0.00
130,000.00
100.00
130,000.00
130,000.00
100.00
11930 สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
540,000.00
540,000.00
0.00
540,000.00
0.00
540,000.00
100.00
540,000.00
540,000.00
100.00
11940 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
102,650.00
102,650.00
0.00
102,650.00
0.00
11,300.00
11.01
11,300.00
11,300.00
11.01
รวม
292,210,060.85
292,208,166.84
1,894.01
292,190,034.78
41,691,868.00
250,139,801.56
85.60
243,580,970.20
243,487,060.20
83.33