สรุปรายงานการตัดยอดปี 2565

(A)
รหัสประเภทงบ
(B)
ชื่องบประมาณ
(C)
ยอดเงินโอน
(D)
จัดสรร
(E)
ยังไม่จัดสรร
(C-D)
(F)
ยอดเงินในโครงการ
ยอดเงิน (PO)
(G)
ตัดยอด
(H)
ร้อยละตัดยอด
(G/C)*100
(I)
การเงินตรวจสอบ
(J)
เบิกจ่าย GF
(K)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(J/C)*100
11110 งบดำเนินงาน
36,020,533.00
36,000,954.56
19,578.44
35,719,750.56
0.00
34,154,742.19
94.82
32,926,887.90
32,926,887.90
91.41
11320 งบลงทุน
54,331,200.00
54,331,200.00
0.00
54,331,200.00
0.00
715,000.00
1.32
715,000.00
715,000.00
1.32
11321 งบลงทุน (งบผูกพันปี 64)
13,404,100.00
13,404,100.00
0.00
13,404,100.00
0.00
9,172,200.00
68.43
0.00
0.00
0.00
11322 งบลงทุน (เงินกู้โควิด) รพช.จัดหาเอง ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
39,123,850.00
39,123,850.00
0.00
39,123,850.00
0.00
7,262,400.00
18.56
6,964,400.00
6,964,400.00
17.80
11410 งบอุดหนุน
80,000.00
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
80,000.00
100.00
80,000.00
80,000.00
100.00
11510 งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11520 งบกลาง COVID-19
47,836,684.61
47,836,684.61
0.00
34,466,611.61
0.00
33,231,484.50
69.47
33,224,924.50
33,224,924.50
69.45
11610 งบรายจ่ายอื่น ๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11620 งบพัฒนาจังหวัด
847,400.00
847,400.00
0.00
847,400.00
0.00
696,018.18
82.14
130,600.00
130,600.00
15.41
11710 งบเงินบำรุง (ประมาณการ)
9,450,474.00
9,450,474.00
0.00
9,450,474.00
0.00
5,162,875.00
54.63
5,025,346.00
5,025,346.00
53.18
11810 งบ สพฉ.
1,189,800.00
1,189,800.00
0.00
1,189,800.00
0.00
556,856.00
46.80
508,850.00
508,850.00
42.77
11811 งบดำเนินการ ม.44
770,990.00
770,990.00
0.00
770,990.00
0.00
514,518.36
66.73
475,318.36
475,318.36
61.65
11830 งบประมาณการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมส่วนภูมิภาค (เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข)
1,000,000.00
777,390.00
222,610.00
777,390.00
0.00
216,100.00
21.61
100,000.00
100,000.00
10.00
11910 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
281,500.00
281,500.00
0.00
281,500.00
0.00
10,760.00
3.82
0.00
0.00
0.00
11940 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
176,990.00
176,990.00
0.00
176,990.00
0.00
144,880.00
81.86
74,600.00
74,600.00
42.15
รวม
204,513,521.61
204,271,333.17
242,188.44
190,620,056.17
0.00
91,917,834.23
44.94
80,225,926.76
80,225,926.76
39.23